POLITIKA ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti vsebuje informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja Zavod Asistenca in oskrba ( v nadaljevanju »upravljavec«, »mi« ali »nas«). V njej najdete informacije o namenih obdelave, pravno podlago, vrstah osebnih podatkov, obdobju hrambe in vaših pravicah v zvez z obdelavo.

Vabimo vas, da si politiko pozorno preberete.

Za osebni podatek se šteje vsaka informacija, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražena, ki ga lahko posredno ali neposredno identificira.  

Kdo je upravljavec osebnih podatkov?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je:

Zavod Asistenca in oskrba, Levčeva ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija

e-mail: asistenca.mb@gmail.com

Spletna stran: https://zavod-asistenca.com/

Kako pridobite moje osebne podatke?

Vaše osebne podatke pridobivamo neposredno od vas. Posredovanje osebnih podatkov je za vas obvezno le, kadar tako določa zakon. V preostalih primerih posredovanje osebnih podatkov ni obvezno, vendar pa v tem primeru obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi. 

Kako poteka obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu?

Zbrane osebne podatke obdelujemo zgolj, kadar imamo za to primerno pravno podlago in določene zakonite namene (tj. razloge za obdelavo). Vedno skrbimo za to, da izberemo najmanjši možni obseg osebnih podatkov, ki ga potrebujemo za dosego posameznega namena. Uporabljamo različne pravne podlage in sicer pogodbeni odnos, zakon, zakoniti interes ali vašo jasno privolitev. V primeru, da ste podali privolitev za obdelavo osebnih podatkov, imate vedno možnost to privolitev preklicati, brez kakršnihkoli negativnih posledic za vas.

Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno, da se izpolni namen, za katere smo jih zbrali. Po preteku roka hrambe osebne podatke izbrišemo oz. jih uničimo tako, da rekonstrukcija osebnih podatkov ni več mogoča. Roki hrambe so natančneje opredeljeni v nadaljevanju te politike zasebnosti.

Upravljavec osebnih podatkov pri obdelavi ne izvaja avtomatiziranega odločanja in profiliranja. 

Več podrobnejših informacij si lahko pogledate v spodnji tabeli.

Namen obdelave

Kategorija osebnih podatkov

Pravna podlaga

Rok hrambe

Komunikacija na podlagi vašega povpraševanja 

(spletni obrazec, telefonska linija)

Ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, podatki v sporočilu

Zakoniti interes učinkovite komunikacije s potencialnimi uporabniki

2 meseca od zaključka komunikacije

Izvedba storitev osebne asistence in oskrbe na domu, pomoč pri uveljavljanju pravice do koriščenja osebne asistence

– osebni podatki uporabnika osebne asistence in njegovega zakonitega zastopnika (osebno ime, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, rojstni podatki, naslov nudenja osebne asistence, osebno ime zakonitega zastopnika, če ga uporabnik ima);

 vrsta invalidnosti;

 dodatek za pomoč in postrežbo oziroma druge denarne prejemke, ki jih prejema iz naslova potrebe po tuji negi in pomoči;

 številko in datum izdaje odločbe o priznanju pravice do osebne asistence;

 datum pričetka ter prenehanja izvajanja osebne asistence;

 storitve osebne asistence, ki se mu nudijo;

 odobrene ure osebne asistence,

– podatki o izvajalcu osebne asistence, ki mu nudi osebno asistenco,

– podatki za plačilo (TRR, ipd.).

Zakon 

Trajno

Organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj

Ime in priimek, EMŠO, Naslov prebivališča, e-naslov, telefonska številka, strokovna izobrazba, ostali podatki zahtevani za prijavo

Pogodbeni odnos

5 let po prenehanja pravnega razmerja

Izvajanje analiz za znanstvenoraziskovalne in statistične namene

(namen razvoja in izvajanja osebne asistence)

Podatki iz centralne zbirke podatkov potrebni za načrtovanje vrste in obsega storitev osebne asistence ter spremljanje doseganja kazalnikov uspešnosti, obdelujejo se v obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznika

Zakon o osebni asistenci

Trajno

Ali pošiljate moje podatke tretjim osebam?

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji). Podatke pa bomo posredovali tretjim osebam zgolj, kadar je to potrebno, da se doseže namen obdelave osebnih podatkov.

Tretje osebe, s katerimi delimo vaše osebne podatke:

 • Računovodski servis;
 • Državni organi, kadar to zahteva zakonodaja (pristojni Centri za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenija, Ministrstvo za socialne zadeve, FURS, sodišče, Ministrstvo za notranje zadeve, študentski servis..);
 • Medicina dela;
 • Drugi zavodi za izobraževanja;
 • Zunanji sodelavci.

Kako varujete moje osebne podatke?

Za varstvo osebnih podatkov uporabljamo različne organizacijske in tehnične ukrepe, s katerimi zagotavljamo čim višji nivo varnosti osebnih podatkov in jih ščitimo pred izgubo, manipulacijo, uničenjem ali nepooblaščenimi posegi.

Osebne podatke hranimo v fizični in elektronski obliki. Temu primerno smo sprejeli različne ukrepe varovanja, ki vključujejo:

 • zaklepanje poslovnih prostorov;
 • omejitev dostopa do osebnih podatkov na pooblaščene osebe;
 • izobraževanje zaposlenih na temo varstva osebnih podatkov;
 • skrbna izbira in nadzor nad zunanjimi pogodbenimi obdelovalci;
 • redno posodabljanje strojne in programske opreme, kjer hranimo podatke;
 • redna izdelava varnostnih kopij, standardni požarni zid, uporaba zaščitnih gesel;
 • zbiranje minimalne količine osebnih podatkov.

Upravljalec bo v primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov o vsaki takšni kršitvi brez odlašanja obvestil informacijskega pooblaščenca, ki predstavlja pristojni nadzorni organ za Slovenijo.

V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa vas bo upravljalec o takšnem dogodku nemudoma obvestil.

Kaj pa uporaba socialnih omrežij?

Upravljavec posameznikom omogoča interakcijo preko socialnih omrežji Facebook in Instagram. Socialna omrežja delujejo skladno z lastnimi pravili zasebnosti in obdelave osebnih podatkov, za katere upravljavec osebnih podatkov ne odgovarja. Pozivamo vas, da si pogoje socialnih omrežji preberete še preden se odločite za kakršnokoli interakcijo s socialnim omrežjem. Opozarjamo vas, da ste sami odgovorni za kakršnekoli objave preko socialnih omrežij. Upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki bi bila povezana z aktivnostmi posameznika na socialnih omrežjih.

Da bi vam omogočili lažji dostop do informacij, vam ponujamo linke do politik zasebnosti posameznega družbenega omrežja:

Kakšne so moje pravice?

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • Pravica do dostopa osebnih podatkov: zahtevate lahko informacijo, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in informacijo o obdelavi, ki jo izvajamo.
 • Pravica do popravka osebnih podatkov: v kolikor bi prišlo do nepopolnih oz. netočnih podatkov, lahko zahtevate popravek.
 • Pravica do izpisa osebnih podatkov: zahtevate lahko, da osebne podatke posredujemo v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov: zahtevate lahko, da začasno omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, npr. za čas trajanja popravka osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas. V tem primeru bomo vaše osebne podatke začasno prenehali uporabljati, ne bomo pa jih izbrisali.
 • Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov: kadar vaše osebne podatke obdelujemo na pravni podlagi zakonitega interesa ali v primerih izvajanja tržne komunikacije, imate pravico ugovarjati takšni obdelavi.
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: zahtevate lahko izbris, pri čemer pa ne smemo izbrisati podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbenega odnosa (ki je še v veljavi) in podatkov, ki jih obdelujem na podlagi zakon, razen če je že potekel rok hrambe.
 • Pravica do preklica privolitve: kadar obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, lahko privolitev kadarkoli prekličete. Preklic privolitve se izvede brez kakršnih koli negativnih posledic za vas. Obstaja pa možnost, da vam po preklicu določenih storitev ne bomo mogli nuditi.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: zahtevate lahko, da osebne podatke, ki jih obdelujemo o vas, posredujemo drugemu upravljalcu osebnih podatkov. To lahko izvedemo le, kadar je to tehnično izvedljivo.

Vse pravice lahko izvajate tako, da nam pišete na e-naslov asistenca.mb@gmail.com ali po pošti na naslov Levčeva ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija.

V primeru, da prejmemo zahtevo za uveljavljanje pravice, iz katere pa ne moremo zanesljivo ugotoviti identitete posameznika, si pridržujemo pravico, da vas pozovemo na predložitev ustreznih osebnih podatkov, ki nam bodo omogočili zanesljivo identifikacijo. V primeru, da teh podatkov ne boste predložili, vaše zahteve ne bomo obravnavali.

V vseh ostalih primerih bomo na zahteve odgovorili v roku 30 dni od prejema, razen v primeru obsežnih zahtev, kjer bomo za pripravo odgovora potrebovali več časa. O podaljšanju roka vas bomo predhodno ustrezno obvestili.

Vse informacije, odgovori in ukrepi upravljavca glede uveljavljanja pravic in zahtevkov s področja varstva osebnih podatkov se zagotavljajo brezplačno. Kljub temu si pridržujemo pravico, da v primeru ko so zahtevki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljeni ali pretirani, zlasti ker se ponavljajo, od posameznika lahko zahtevamo razumne stroške.

V kolikor menite, da je pri upravljavcu prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki ga v Sloveniji predstavlja informacijski pooblaščenec.

Sprememba politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico do spremembe politike zasebnosti. Najnovejša verzija politike zasebnosti bo vedno objavljena na spletni strani: https://zavod-asistenca.com/

Politika zasebnosti je veljavna od 23. januarja 2023.